CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

line
18 tháng 10 năm 2016
PGS.TS. Nguyễn Mộng Hùng

PGS.TS. Nguyễn Mộng Hùng
Tổng biên tập

TS. Trịnh Trường Giang

TS. Trịnh Trường Giang
Phó Tổng biên tập

Góp ý
quang cao