Thể lệ đăng bài: Tạp chí khoa học Đại học Văn Hiến ban hành ngày 05/7/2016

line
07 tháng 07 năm 2016
Thể lệ đăng bài: Tạp chí khoa học Đại học Văn Hiến ban hành ngày 05/7/2016

Tải Mau 1.TCKH

THỂ LỆ VIẾT BÀI GỬI ĐĂNG

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

1.Tạp chí Khoa học Đại học Văn Hiến (Van Hien University Journal of Science) công bố và đăng tải những kết quả nghiên cứu khoa học dưới dạng các bài tổng quan (review paper), các bài của các công trình nghiên cứu khoa học (research paper) và các bài thông tin, thông báo khoa học (short communication paper) của các tác giả trong và ngoài nước. Nội dung của các bài báo liên quan đến các ngành, chuyên ngành đào tạo, nghiên cứu tại trường Đại học Văn Hiến và các cơ sở liên quan của trường Đại học Văn Hiến. Đặc biệt là những kết quả của các công trình nghiên cứu liên quan đến Khoa học Xã hội Nhân văn, Kinh tế, Kỹ thuật - Công nghệ và thông tin về các hoạt động đào tạo tại trường Đại học Văn Hiến.

2. Quy định về hình thức trình bày một bài báo gửi đăng trên Tạp chí

- Bài báo viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, soạn trên máy vi tính, dòng đơn (line spacing: single), sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ (size) 12. Định dạng trang (page setup): lề trên 2,54 cm; lề dưới 2,54 cm; lề trái 3,18 cm và lề phải 3,18 cm. Bài viết không quá 10.000 từ (word).

- Tất cả các bài báo phải có không quá 5 từ khóa và phần tóm tắt dài không quá 200 từ, các bài báo viết bằng tiếng Việt phải có tóm tắt bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

- Bài báo phải được trình bày theo thứ tự sau: tên bài báo (chữ in hoa, cỡ chữ 14), tên tác giả, tên cơ quan tác giả công tác, tóm tắt, từ khóa, nội dung bài báo, lời cảm ơn (nếu có), tài liệu tham khảo. Tác giả bài báo phải có địa chỉ cá nhân và địa chỉ cơ quan rõ ràng, e-mail, số điện thoại và số fax (nếu có) trên trang nhất của bản thảo.

- Tài liệu tham khảo được viết theo thứ tự: a, b, c, và theo năm; không đánh số hoặc dùng ký hiệu nào khác.

3. Bài đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Văn Hiến phải chưa từng được đăng trên các sách, báo, tạp chí khác. Tạp chí không trả lại bản thảo nếu bài không được đăng.

4. Tác giả chịu trách nhiệm về nội dung bài viết, bản quyền tác giả và các nội dung trích dẫn trong bài viết của mình. Người chịu trách nhiệm chính của bài viết sẽ được ghi thứ tự đầu tiên trên danh sách các tác giả, và tác giả chính vui lòng cung cấp cho Tạp chí đầy đủ số điện thoại, email, địa chỉ gửi thư, và số tài khoản ngân hàng (nếu có) để tiện liên hệ.

5. Thư từ, bài viết gửi về địa chỉ: Tạp chí Khoa học Đại học Văn Hiến, 665-667-669, Điện Biên Phủ, P.1, Q.3, Tp.HCM, ĐT: 08.38230333; Fax: 08.38231333, Email: tckh@vhu.edu.vn; qlkh@vhu.edu.vn

 

                                                                       HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP


Góp ý