Tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) – so sánh một số ảnh hưởng đối với ngành thủy sản Việt Nam

line
24 tháng 10 năm 2016

 Lê Thị Mai Hương, Nguyễn Minh Đức

 

TÓM TẮT
Trên cơ sở giới thiệu về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng như những mục tiêu mà AEC và TPP đang hướng tới, bài viết so sánh một số ảnh hưởng của  AEC và TPP đối với ngành thủy sản Việt Nam về mức độ giảm thuế và những quy định đối với vấn đề lao động. Ngoài ra, thông qua nguồn số liệu thứ cấp thu thập được từ Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, bài viết còn nêu lên thực trạng của ngành thủy sản trong những năm vừa qua trước yêu cầu hội nhập của nền kinh tế. 
Từ khóa: Cộng đồng kinh tế ASEAN, Hiệp định thương mại TPP, tác động, ngành thủy sản.

ABSTRACT
Vietnam’s accession to the Asean Economics Community (AEC) and the TPP agreement 
-  the comparison of some influences on the aquaproduct industry in Vietnam
Based on the introduction of AEC and TPP, along with their targets, the article compares several influences on Vietnam’s aquaproduct inductry- such as the extent of tax cut and the regulations on labour issues. Moreover, via secondary data collected from the general statistics office of Vietnam and the general Department of Vietnam customs, the article raises the real situation of Vietnam’s aquaproduct industry in the past few years upon the demand of economic integration.
Keywords: AEC, TPP, actions, aquaproduct.

Xem toàn văn download file đính kèm tại đây

Góp ý