Quy trình đăng bài Tạp chí khoa học Đại học Văn Hiến, ngày 05/7/2016

line
07 tháng 07 năm 2016

Quy trình đăng bài Tạp chí khoa học Đại học Văn Hiến ban hành ngày 05/7/2016.

Xem toàn văn Quy trinh dang bai

Tải Thể lệ đăng bài Mau 1.TCKH.doc

Tải Phiếu phản biện Mau 2.TCKH.doc

Tải Mẫu Giấy xác nhận sẽ đăng bài Mau 3.TCKH.doc


Góp ý